فایل های دسته بندی ایمنی - صفحه 6

مقاله طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل 14 ص

مقاله طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل 14 ص - ‏2 ‏در جوامع قدیم انسان ها برای گرم کردن خانه ها و پخت غذا و یا روشنایی از سوخت هیزمی استفاده م...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP 11ص

مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP 11ص - ‏معرف‏ی‏ س‏ی‏ستم‏ ا‏ی‏من‏ی‏ و بهداشت مواد غذا‏یی‏ (HACCP‏ ) (بخش اول) ‏(Hazard Analysis ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بهره وری ایمنی صنعتی 48 ص

مقاله بهره وری ایمنی صنعتی 48 ص - ‏بهره وری ایمنی صنعتی : ‏در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان ‏، غالبا کارگران در معرض خطرات گو...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی ایمنی خودرو 20 ص

مقاله بررسی ایمنی خودرو 20 ص - ‏2 ‏فهرست ‏عنوان صفحه ‏بررسی ایمنی در خودرو‏ ‏2 ‏وضع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏من‏ی‏ خودروها‏ ‏2 ‏انواع ع‏ی‏وب‏ در خودرو بعد از تص...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بهداشت و ایمنی کار 70 ص

مقاله بهداشت و ایمنی کار 70 ص - 1 ‏بسمه تعالی ‏جزوه ‏بهداشت و ایمنی کار ‏هنرستان کار دانش ‏(بزرگسالان شهید مصطفی ‏خمینی ورامین) ‏فهرست مطالب ‏ب...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تدابیر ایمنی فنی هنگام قطع کامل ولتاژ و یا قطع قسمتی از ان 14 ص

مقاله تدابیر ایمنی فنی هنگام قطع کامل ولتاژ و یا قطع قسمتی از ان 14 ص - ‏2 ‏تدابیر ایمنی فنی هنگام قطع کامل ولتاژ و یا قطع قسمتی از ان ‏1 ‏–‏ ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بهداشت و ایمنی شغلی 18 ص

مقاله بهداشت و ایمنی شغلی 18 ص - ‏1 ‏بهداشت و ایمنی شغلی ‏تعهد مستحکم شما به حفظ بهداشت و ایمنی کارکنان خود، عاملی ‏جهت برجسته نمودن و تمایز، در...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ایمنی در برق 99 ص

مقاله ایمنی در برق 99 ص - ‏1 ‏فهرست مطالب: ‏مقدمه. ‏ . تأ ثیر فرکا نس در برق گرفتگی1 ‏ . تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی2 ‏. ات...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ایمنی ساختمان 23 ص

مقاله ایمنی ساختمان 23 ص - ‏ایمنی ساختمان ‏اصول ساختمانها‏ی‏ صنعت‏ی: ‏برا‏ی‏ طراح‏ی‏ ساختمانها‏ی‏ صنعت‏ی‏ آگاه‏ی‏ و آشنا‏یی‏ دق‏ی‏ق‏ ازعمل‏ی‏ات...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی